Close

Văn bản pháp lý đầu tư

9 Tháng Mười, 2020

Văn bản số 2213/BQP-TC của Bộ Quốc phòng hướng dẫn về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước trong Bộ Quốc phòng

Văn bản số 2213/BQP-TC ngày 24/06/2020 của Bộ Quốc phòng về việc triển khai thực hiện Thông tư 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước trong Bộ Quốc phòng.

Ngày 20/02/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 10/2020/TT-BTC quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước có hiệu lực kể từ ngày 10/04/2020 và thay thế cho Thông tư 09/2016/TT-BTC và 64/2018/TT-BTC.

Bộ Quốc phòng ban hành văn bản số 2213/BQP-TC hướng dẫn một số nội dung của Thông tư số 10/2020/TT-BTC về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước trong Bộ Quốc phòng, gồm các nội dung sau đây:

  1. Về thẩm quyền phê duyêt, cơ quan chủ trì thẩm tra phê duyệt quyết toán;
  2. Về kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành;
  3. Về hồ sơ quyết toán;
  4. Xử lý các trường hợp trong quá trình nộp hồ sơ trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán;
  5. Về quản lý, sử dụng chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán;;
  6. Về chế độ báo cáo;
  7. Về chế độ kiểm tra;
  8. Về trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng trong quyết toán dự án hoàn thành;
  9. Về xử lý chuyển tiếp.

Tải công văn TẠI ĐÂY


DIỄN ĐÀN KIỂM TOÁN XÂY DỰNG

Ban Biên Tập: banbientap@kiemtoanxaydung.vn
Phòng Đào Tạo: phongdaotao@kiemtoanxaydung.vn

Phòng Kiểm Toán: tuvan@kiemtoanxaydung.vn
Hotline: 098765.6161


Bài viết cùng chuyên mục