Hạn chế về thời hạn điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án chỉ áp dụng với dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư

Hạn chế về thời hạn điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án chỉ áp dụng với dự án đầu […]

21 April, 2022