Close

Quản lý chi phí quy hoạch

Hướng dẫn việc xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị