Chi phí lập, thẩm định đồ án quy hoạch

Sử dụng nguồn tài trợ cho công tác quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng

Sử dụng nguồn tài trợ cho công tác quy hoạch đô thị và quy hoạch...