Hợp đồng xây dựng

Nhà thầu phụ dịch vụ tư vấn

Nhà thầu phụ dịch vụ tư vấn: trách nhiệm của nhà thầu chính, năng lực...

Phần khối lượng còn lại do nhà thầu thi công bỏ giữa chừng có được cập nhật lại giá dự toán?

Phần khối lượng còn lại do nhà thầu thi công bỏ giữa chừng có được...

Hướng dẫn xử lý khối lượng tính thiếu tại dự toán và Hồ sơ mời thầu trong hợp đồng

Hướng dẫn xử lý khối lượng tính thiếu tại dự toán và Hồ sơ mời...

Phát sinh khối lượng phải điều chỉnh bảo đảm thực hiện hợp đồng?

Bảo đảm thực hiện hợp đồng xây dựng cần điều chỉnh cho phù hợp với...

Điều chỉnh giá hợp đồng theo đơn giá cố định khi thay đổi thuế GTGT

Điều chỉnh giá hợp đồng theo đơn giá cố định khi thay đổi giảm thuế...