Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Chi phí trích đo địa chính, đo đạc diện tích thực tế thuộc nội dung chi tổ chức thực hiện bồi thường

Chi phí trích đo địa chính, đo đạc diện tích thực tế thuộc nội dung...