Chương trình mục tiêu quốc gia

Chương trình mục tiêu quốc gia

Ban quản lý xã thành lập theo Nghị định số 27/2022/NĐ-CP của Chính phủ có được quản lý dự án đầu tư xây dựng?

Ban quản lý xã thành lập theo Nghị định số 27/2022/NĐ-CP của Chính phủ có...

Nghị định số 38/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022

Nghị định số 38/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 27/2022/NĐ-CP...