Quyết toán dự án hoàn thành

Trách nhiệm và thẩm quyền quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án trên nhiều địa bàn

Trách nhiệm và thẩm quyền quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định...

Trách nhiệm và chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán không bao gồm chi phí thẩm tra,...

Quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành của các dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công

Quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành của các dự án sử dụng...

Tính chi phí kiểm toán và thẩm tra, phê duyệt quyết toán theo Nghị định 99/2021/NĐ-CP

Hướng dẫn tính chi phí kiểm toán và thẩm tra, phê duyệt quyết toán theo...

Điểm mới Nghị định 99/2021/NĐ-CP – Quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (từ năm 2022)

Quy định về quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư...