Bảo hiểm xây dựng

Xác định phí bảo hiểm đối với công trình không thuộc biểu phí bảo hiểm bắt buộc của Thông tư số 50/2022/TT-BTC

Xác định phí bảo hiểm đối với công trình không thuộc biểu phí bảo hiểm...

Điều chỉnh hợp đồng khi thay đổi chính sách về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

Điều chỉnh hợp đồng khi thay đổi chính sách về bảo hiểm bắt buộc trong...

Nghị định số 20/2022/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP

Nghị định số 20/2022/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP...

Có được mua bảo hiểm xây dựng bổ sung do kéo dài thời gian xây dựng công trình?

Hỏi: Công trình kéo dài thời gian xây dựng, mua bảo hiểm thế nào? Phạm...

Hướng dẫn lập dự toán gói thầu bảo hiểm công trình

Hỏi: Cách tính dự toán gói thầu bảo hiểm công trình Người hỏi Nguyễn Thị Huế –...