Close

Chi phí Ban quản lý dự án

Hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án