Thẩm tra quyết toán chi phí quản lý dự án có cần yêu cầu đơn vị cung cấp chi tiết các chứng từ chi của từng dự án?

Thẩm tra quyết toán chi phí quản lý dự án có cần yêu cầu đơn vị cung cấp chi tiết […]

29 August, 2023