Các khu vực trong thành phố, thị xã, thị trấn, phải lập quy hoạch chi tiết làm cơ sở để lập dự án đầu tư xây dựng và cấp giấy phép xây dựng

Các khu vực trong thành phố, thị xã, thị trấn, phải lập quy hoạch chi tiết làm cơ sở để lập […]

11 Tháng Sáu, 2022 Quản Trị