Lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị

Hướng dẫn các nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị