Thẩm quyền quyết định việc kéo dài thời gian bố trí vốn và kéo dài thời gian giải ngân vốn ngân sách địa phương

Thẩm quyền quyết định việc kéo dài thời gian bố trí vốn và kéo dài thời gian giải ngân vốn […]

30 November, 2023