Close

Tư vấn kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành

Tư vấn kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành

Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành với mục đích làm tăng độ tin cậy của người sử dụng đối với báo cáo quyết toán dự án hoàn thành và là cơ sở để người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán xem xét phê duyệt báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.

Kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán chịu trách nhiệm Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành trên cơ sở hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành do đơn vị được kiểm toán cung cấp và đưa ra ý kiến của mình về việc tuân thủ các quy định về quản lý đầu tư trong quá trình thực hiện dự án và về tính trung thực, hợp lý của báo cáo quyết toán dự án hoàn thành dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán.

kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành

Kiểm toán viên phải thực hiện Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành theo các quy định của pháp luật về quyết toán dự án hoàn thành, trên cơ sở vận dụng các quy định và hướng dẫn của các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam có liên quan phù hợp với từng cuộc kiểm toán, bao gồm các nội dung cơ bản sau đây:

  • Kiểm tra hồ sơ pháp lý;
  • Kiểm tra nguồn vốn đầu tư;
  • Kiểm tra chi phí đầu tư;
  • Kiểm tra chi phí đầu tư thiệt hại không tính vào giá trị tài sản hình thành qua đầu tư;
  • Kiểm tra giá trị tài sản hình thành qua đầu tư;
  • Kiểm tra các khoản công nợ và vật tư, thiết bị tồn đọng;
  • Kiểm tra việc chấp hành của Chủ đầu tư đối với ý kiến kết luận của các cơ quan Thanh tra, Kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước (nếu có).

Trường hợp có sự nghi ngờ về tính xác thực của thông tin thể hiện trên hồ sơ quyết toán , kiểm toán viên có thể thực hiện kiểm tra hiện trường, đo đạc, chụp ảnh hiện trạng… nhằm cung cấp bổ sung các bằng chứng về tính hiện hữu của dự án và/hoặc tính chính xác của thông tin thể hiện trên hồ sơ quyết toán.

Kết thúc cuộc Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành, chúng tôi sẽ phát hành Báo cáo Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành và Thư quản lý (nếu có) đề cập đến những khiếm khuyết nghiêm trọng trong kiểm soát nội bộ được phát hiện qua quá trình Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành và giải thích những ảnh hưởng tiềm tàng của khiếm khuyết đó, đề xuất các biện pháp khắc phục cho các dự án sau.

Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành là dịch vụ thế mạnh, mũi nhọn, vì vậy chúng tôi cam kết chất lượng, chuyên nghiệp ở tất cả mọi dịch vụ, quy trình, các bước công việc cũng như mỗi một thủ tục mà chúng tôi thực hiện.

Ngoài ra, chúng tôi sẵn sàng ở mức độ cao nhất cung cấp, giải trình các thông tin liên quan đến tất cả các hoạt động, quy trình Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành của chúng tôi thông qua số điện thoại (+84) 98765.6161 và email: hieu.pv@kiemtoanxaydung.vn (Mr. Hiếu – Chủ nhiệm diễn đàn KIỂM TOÁN XÂY DỰNG).

Trân trọng!

Thay mặt và đại diện Ban quản trị,

PHAN VIỆT HIẾU, Chủ nhiệm diễn đàn.

——

[Diễn đàn KIỂM TOÁN XÂY DỰNG với tên miền hoạt động là kiemtoanxaydung.vn do Công ty TNHH Quản lý & Quyết toán vốn đầu tư PHAN ANH FIRM xây dựng và phát triển, đồng thời là đơn vị chịu trách nhiệm biên tập.]