Ban quản lý dự án có được tự điều chỉnh các nhóm mục chi, nhiệm vụ chi cho phù hợp tình hình thực tế của đơn vị hay không?

Hỏi: Tôi làm việc tại Ban quản lý dự án (BQLDA) thuộc nhóm II. Theo Điểm b Khoản 2 Điều […]

5 Tháng Mười Một, 2020 Quản Trị