Hoạt động chuyên môn

Trang chủ » HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN » Tư vấn thẩm tra quyết toán vốn đầu tư

Tư vấn thẩm tra quyết toán vốn đầu tư

quản lý dự án

Quyết toán vốn đầu tư là gì?

Quyết toán vốn đầu tư (hay quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình, quyết toán dự án hoàn thành hoặc quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành) là một nội dung trong hoạt động quản lý chi phí đầu tư xây dựng sử dụng vốn có yếu tố nhà nước.

Đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (sau đây gọi tắt là dự án PPP):

Dự án đầu tư xây dựng phải thực hiện quyết toán vốn đầu tư xây dựng sau khi hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng hoặc dừng thực hiện vĩnh viễn khi cấp có thẩm quyền có văn bản dừng hoặc cho phép chấm dứt thực hiện dự án.
Vốn đầu tư được quyết toán phải nằm trong giới hạn tổng mức đầu tư xây dựng được phê duyệt hoặc được điều chỉnh theo quy định của pháp luật.
Vốn đầu tư được quyết toán là toàn bộ chi phí hợp pháp thực hiện trong quá trình đầu tư xây dựng để đưa công trình, của dự án vào khai thác, sử dụng. Chi phí hợp pháp là toàn bộ các khoản chi phí thực hiện trong phạm vi dự án, thiết kế, dự toán được phê duyệt; hợp đồng xây dựng đã ký kết theo quy định của pháp luật kể cả phần điều chỉnh, bổ sung được phê duyệt. Riêng dự án PPP thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.
Nhà thầu có trách nhiệm lập hồ sơ quyết toán hợp đồng đã ký kết với chủ đầu tư theo quy định của pháp luật về hợp đồng xây dựng làm cơ sở quyết toán vốn đầu tư.

Trách nhiệm quyết toán đầu tư:

Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện quyết toán vốn đầu tư xây dựng trong phạm vi tổng mức đầu tư của dự án được phê duyệt; lập Hồ sơ quyết toán vốn đầu tư xây dựng và quy đổi vốn đầu tư xây dựng để trình người quyết định đầu tư phê duyệt chậm nhất là 09 tháng kể từ ngày công trình được ký biên bản nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa công trình vào khai thác, sử dụng. Đối với hạng mục công trình độc lập hoặc công trình thuộc dự án có nhiều công trình được hoàn thành, bàn giao đưa vào khai thác, sử dụng, trường hợp cần thiết phải quyết toán ngay thì chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

quyết toán vốn đầu tư

Dịch vụ Tư vấn thẩm tra quyết toán vốn đầu tư của Công ty TNHH Quản lý & Quyết toán vốn đầu tư PHAN ANH FIRM (PHAN ANH FIRM)

Cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành:

  • Đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc ngân sách do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý: Sở Tài chính chủ trì tổ chức thẩm tra (trừ trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyết định khác).
  • Đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc ngân sách do Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý: Phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì tổ chức thẩm tra (trừ trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyết định khác).
  • Đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc ngân sách do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã sử dụng công chức chuyên môn thuộc quyền quản lý để thẩm tra báo cáo quyết toán dự án hoàn thành. Trường hợp công chức chuyên môn không đủ năng lực thẩm tra báo cáo quyết toán, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản đề nghị Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện thẩm tra báo cáo quyết toán.
  • Đối với các dự án khác: người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán giao cho đơn vị có chức năng thuộc quyền quản lý chủ trì tổ chức thẩm tra quyết toán trước khi phê duyệt.

Thẩm quyền phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành:

  • Đối với dự án quan trọng quốc gia và các dự án quan trọng khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư:
    Dự án hoặc dự án thành phần, tiểu dự án độc lập sử dụng vốn ngân sách nhà nước: người đứng đầu bộ, cơ quan trung ương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước phê duyệt quyết toán đối với dự án hoặc dự án thành phần, tiểu dự án độc lập giao bộ, cơ quan trung ương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước quản lý; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt quyết toán hoàn thành đối với dự án hoặc dự án thành phần, tiểu dự án độc lập giao cấp tỉnh quản lý; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt quyết toán hoàn thành đối với dự án hoặc dự án thành phần, tiểu dự án độc lập giao cấp huyện quản lý.
  • Dự án thành phần, tiểu dự án độc lập không sử dụng vốn nhà nước: chủ đầu tư phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.
  • Đối với các dự án khác: người có thẩm quyền quyết định phê duyệt dự án đầu tư là người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành hoặc ủy quyền phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.

Giới thiệu dịch vụ Tư vấn thẩm tra quyết toán vốn đầu tư của Công ty TNHH Quản lý & Quyết toán vốn đầu tư PHAN ANH FIRM/HÃNG DỊCH VỤ THẨM TRA QUYẾT TOÁN PHAN ANH FIRM (PHAN ANH FIRM)

Đối với các dự án đầu tư sử dụng vốn có yếu tố nhà nước:

PHAN ANH FIRM sẽ ký kết hợp đồng theo thời gian với cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán thực hiện thẩm tra theo quy định tại các Điều 38, 39, 40, 41, 42, 43 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công và lập báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành gồm những nội dung như sau:

1. Hồ sơ pháp lý.
2. Vốn đầu tư của dự án.
3. Chi phí đầu tư.
4. Chi phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản.
5. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư (chi tiết theo danh mục, số lượng, quy mô, công suất, nguyên giá từng tài sản).
6. Tình hình công nợ, vật tư, thiết bị tồn đọng.
7. Việc chấp hành của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan đối với ý kiến kết luận, kết quả điều tra của cơ quan pháp luật và cơ quan khác (nếu có).
8. Nhận xét, đánh giá, kiến nghị:
a) Nhận xét đánh giá việc chấp hành các quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư công, xây dựng và đấu thầu; công tác quản lý và sử dụng vốn đầu tư; công tác quản lý chi phí đầu tư, quản lý tài sản đầu tư của chủ đầu tư; trách nhiệm của từng cấp đối với công tác quản lý vốn đầu tư dự án.
b) Xác định giá trị đề nghị phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành và xử lý các vấn đề có liên quan.

Chi phí chi trả cho dịch vụ tư vấn thẩm tra quyết toán vốn đầu tư của PHAN ANH FIRM được thỏa thuận theo hợp đồng và trích từ chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán theo hướng dẫn và quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 46 của Nghị định số 99/2021/NĐ-CP.

Đối với các dự án đầu tư sử dụng vốn khác (vốn tư nhân):

PHAN ANH FIRM sẽ ký kết hợp đồng với các tổ chức/doanh nghiệp có nhu cầu thẩm tra quyết toán vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư tại đơn vị, phạm vi công việc thẩm tra quyết toán vốn đầu tư sẽ tập trung vào phần hành hồ sơ pháp lý và chi phí đầu tư của dự án, vì vậy chi phí cho dịch vụ thẩm tra quyết toán vốn đầu tư sẽ tiết kiệm đi đáng kể.

Nội dụng, phạm vi công vị tương đương với công việc kiểm toán độc lập. Trường hợp Quý vị không cần đến dịch vụ kiểm toán độc lập (cần Báo cáo kiểm toán cho bên thứ 3, cơ quan tài trợ vốn…), Quý vị có thể cân nhắc sử dụng dịch vụ thẩm tra quyết toán vốn đầu tư để tiết kiệm được 30-50% chi phí so với chi phí kiểm toán độc lập.

PHAN ANH FIRM với năng lực và kinh nghiệm lâu năm đã tạo được uy tín đáng kể trong lĩnh vực thẩm tra quyết toán vốn đầu tư và sẽ luôn nỗ lực không ngừng trong việc nâng cao và truyền tải thật nhiều giá trị thực tế đến Quý vị!

Chúng tôi luôn sẵn sàng ở mức độ cao nhất cung cấp, giải trình các thông tin liên quan đến tất cả các hoạt động, quy trình thẩm tra của chúng tôi thông qua số điện thoại Hotline: 098765.6161.

Thay mặt PHAN ANH FIRM, trân trọng!

Phan Việt Hiếu – Giám đốc.