Lập, thẩm định, phê duyệt dự án

Thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế- kỹ thuật theo Nghị định số 35/2023/NĐ-CP

Thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế – kỹ thuật theo Nghị...

Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2737:1995 và TCVN 2737:2023 Tải trọng và tác động khi thiết kế bản vẽ thi công

Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2737:1995 và TCVN 2737:2023 Tải trọng...

Làm rõ cách hiểu về thời gian thực hiện dự án và tiến độ thực hiện dự án

Giải thích về thời gian thực hiện dự án và tiến độ thực hiện dự...