Close

Văn bản pháp lý đầu tư

thong-tu-03-2022-tt-bxd

Thông tư số 03/2022/TT-BXD ngày 27/09/2022 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thông tư số 03/2022/TT-BXD ngày 27/09/2022 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về […]

13 Tháng Mười, 2022 Quản Trị