Close

Quy hoạch xây dựng

Hướng dẫn về lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch xây dựng; quản lý thực hiện quy hoạch xây dựng.