Nghiệp vụ Kiểm toán & Thẩm tra quyết toán

Trình bày về nghiệp vụ kiểm toán và thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án

Quyết toán hợp đồng tư vấn theo hình thức trọn gói

Hướng dẫn quyết toán hợp đồng tư vấn theo hình thức trọn gói có dự...

Tiêu chuẩn, hạch toán, khấu hao tài sản cố định tại đơn vị sự nghiệp công lập

Hướng dẫn tiêu chuẩn, hạch toán, khấu hao tài sản cố định tại đơn vị...

Thông tư số 23/2023/TT-BTC Quy định mới về tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan nhà nước

Thông tư số 23/2023/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2023 của Bộ Tài chính hướng...

Thẩm tra tài sản hình thành sau đầu tư của Dự án quy hoạch

Thẩm tra tài sản hình thành sau đầu tư của Dự án quy hoạch Chi...