Văn bản số 2213/BQP-TC của Bộ Quốc phòng hướng dẫn về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước trong Bộ Quốc phòng

Văn bản số 2213/BQP-TC ngày 24/06/2020 của Bộ Quốc phòng về việc triển khai thực hiện Thông tư 10/2020/TT-BTC ngày […]

9 Tháng Mười, 2020 Quản Trị