Mỗi dự án đầu tư, dự án thành phần lập một báo cáo đánh giá tác động môi trường riêng

Mỗi dự án đầu tư, dự án thành phần thực hiện lập một báo cáo đánh giá tác động môi […]

21 February, 2024