Đánh giá tác động môi trường

Mỗi dự án đầu tư, dự án thành phần lập một báo cáo đánh giá tác động môi trường riêng

Mỗi dự án đầu tư, dự án thành phần thực hiện lập một báo cáo...

Công trình sửa chữa, bảo dưỡng có cần giấy phép môi trường?

Công trình sửa chữa, bảo dưỡng có cần giấy phép môi trường? Chi tiết câu...

Tư vấn lập báo cáo đánh giá môi trường không còn là ngành kinh doanh có điều kiện

Tư vấn lập báo cáo đánh giá môi trường không còn là ngành kinh doanh...

Nghị định số 54/2021/NĐ-CP Quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường

Nghị định số 54/2021/NĐ-CP Quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường...

Hướng dẫn lập và quản lý chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Xây dựng định mức chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường...