Lựa chọn nhà thầu

Phần khối lượng còn lại do nhà thầu thi công bỏ giữa chừng có được cập nhật lại giá dự toán?

Phần khối lượng còn lại do nhà thầu thi công bỏ giữa chừng có được...

Chủ đầu tư xử lý như thế nào khi đơn vị tư vấn thiết kế – dự toán giải thể

Chủ đầu tư xử lý như thế nào khi đơn vị tư vấn thiết kế...

Bên mời thầu vận dụng Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT để tự ban hành mẫu hồ sơ yêu cầu gói thầu chỉ định thầu

Bên mời thầu vận dụng Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT để tự ban hành mẫu hồ...

Không đánh giá gói thầu xây lắp theo quy trình 02

Không đánh giá gói thầu xây lắp theo quy trình 02 Hỏi: Lập báo cáo...

Công ty mẹ có thể ký hợp đồng với công ty con để thực hiện gói thầu đã nhận được?

Công ty mẹ có thể ký hợp đồng với công ty con để thực hiện...