Close

Thanh quyết toán vốn đầu tư

3 Tháng Tám, 2020

Kiểm toán giảm trừ khối lượng không thể hiện trên bản vẽ hoàn công?

Hỏi: Khối lượng không thể hiện trên bản vẽ hoàn công sẽ bị giảm trừ?
Người hỏi Dương Văn Truyền – Số 61, tổ 19, phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Chi tiết câu hỏi :
Công ty tôi vừa thực hiện xong một dự án xây lắp theo hình thức hợp đồng trọn gói. Dự án được triển khai đúng tiến độ, đúng thiết kế được duyệt theo hợp đồng đã ký. Trong quá trình thi công xây dựng công trình có khối lượng phát sinh, phát giảm so với khối lượng hợp đồng mà 2 bên đã ký kết. Nhưng trong quá trình làm hồ sơ hoàn công cán bộ kỹ thuật bên tôi quên hoàn công một số bản vẽ. Khi kiểm toán vào để kiểm tra công trình đã giảm trừ khối lượng do không thể hiện trên bản vẽ hoàn công (những khối lượng này bên tôi có thi công và được chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát xác nhận). Tôi xin hỏi, xử lý vấn đề này như thế nào? Kiểm toán giảm trừ khối lượng như thế có đúng hay không?

Trả lời :
Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Giá hợp đồng trọn gói là giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp bất khả kháng và thay đổi phạm vi công việc phải thực hiện.

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng và không trái với hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu, trên nguyên tắc bảo đảm quyền và nghĩa vụ của các bên.

Nguồn: chinhphu.vn

Ban biên tập xin chú thích làm rõ thêm:

Theo quy định của Thông tư 26/2016/TT-BXD:

Điều 11. Bản vẽ hoàn công
1. Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm lập bản vẽ hoàn công hạng mục công trình, công trình xây dựng hoàn thành do mình thi công. Riêng các bộ phận công trình bị che khuất phải được lập bản vẽ hoàn công hoặc được đo đạc xác định kích thước, thông số thực tế trước khi tiến hành công việc tiếp theo.
2. Đối với trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên trong liên danh có trách nhiệm lập bản vẽ hoàn công phần việc do mình thực hiện, không được ủy quyền cho thành viên khác trong liên danh thực hiện.
3. Việc lập và xác nhận bản vẽ hoàn công được thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục II Thông tư này.
Như sau:
Lập bản vẽ hoàn công:
a) Trường hợp các kích thước, thông số thực tế của hạng mục công trình, công trình xây dựng không vượt quá sai số cho phép so với kích thước, thông số thiết kế thì bản vẽ thi công được chụp (photocopy) lại và được các bên liên quan đóng dấu, ký xác nhận lên bản vẽ để làm bản vẽ hoàn công. Nếu các kích thước, thông số thực tế thi công có thay đổi so với kích thước, thông số của thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt thì cho phép nhà thầu thi công xây dựng ghi lại các trị số kích thước, thông số thực tế trong ngoặc đơn bên cạnh hoặc bên dưới các trị số kích thước, thông số cũ trong tờ bản vẽ này;
b) Trong trường hợp cần thiết, nhà thầu thi công xây dựng có thể vẽ lại bản vẽ hoàn công mới, có khung tên bản vẽ hoàn công tương tự như mẫu dấu bản vẽ hoàn công quy định tại Phụ lục này.)


DIỄN ĐÀN KIỂM TOÁN XÂY DỰNG

Ban biên tâp & Tư vấn: tuvan@kiemtoanxaydung.vn
Trung tâm đào tạo: phongdaotao@kiemtoanxaydung.vn
Hotline: 098765.6161

Bài viết cùng chuyên mục