Close

Văn bản pháp lý đầu tư

16 Tháng Mười Một, 2020

Dự thảo Nghị định quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công

VỀ CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH:

1. Căn cứ các quy định của Luật Đầu tư công (mới), Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Xây dựng, trên cơ sở thực tế quản lý và ý kiến tham gia của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, Bộ Tài chính đã tổng hợp trình Chính phủ Tờ trình số 50/TTr-BTC ngày 27/3/2019 về đề xuất chủ trương xây dựng Nghị định quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công, trong đó báo cáo các nội dung về sự cần thiết ban hành Nghị định như sau:

a. Đối với các quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư công:

– Các quy định hiện hành chưa bao quát được phạm vi các nguồn vốn đầu tư công và đang được quy định tại nhiều Thông tư khác nhau của Bộ Tài chính, gây khó khăn trong quá trình áp dụng.

Ngoài ra, đối với nguồn vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư, việc quản lý, thanh toán còn chưa có cơ sở pháp lý chặt chẽ, thống nhất theo đúng quy định đối với vốn đầu tư công tại Luật đầu tư công năm 2019 (đối với các nguồn vốn này, quy định hiện hành chỉ khuyến khích vận dụng những nguyên tắc thanh toán như đối với nguồn ngân sách nhà nước).

– Các Thông tư quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước hiện hành có quy định về thủ tục hành chính nên bị giới hạn trong việc ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

– Chưa có nội dung quy định việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư công bố trí cho công tác lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố và điều chỉnh quy hoạch của quy định của Luật quy hoạch số 21/2017/QH14.

– Việc tạm ứng, thanh toán đối với các công việc được thực hiện không thông qua hợp đồng hoặc các công việc thực hiện theo hợp đồng thực hiện dự án không có cấu phần xây dựng sử dụng vốn đầu tư công cần có chế tài để quản lý, thực hiện ở tầm Nghị định.

b. Đối với quy định về quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành:

Các Thông tư hướng dẫn việc quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước cơ bản đều căn cứ vào quy định tại các Nghị định hướng dẫn Luật xây dựng. Các Nghị định này quy định đối với các dự án đầu tư xây dựng nói chung (không hướng dẫn dự án không có cấu phần xây dựng, không hướng dẫn đối với các dự án quy hoạch sử dụng vốn đầu tư), sử dụng các nguồn vốn nhà nước và nguồn vốn ngoài nhà nước. Việc quản lý các nguồn vốn này lại có sự khác nhau về thẩm quyền quyết định dự án đầu tư và cách thức quản lý chi phí đầu tư của dự án. Do vậy, chế độ hướng dẫn quyết toán hiện hành đối với các đối tượng sử dụng vốn nhà nước trong đầu tư công là có khoảng trống nhất định, cần phải được khắc phục bằng văn bản quy phạm pháp luật với hình thức cao hơn Thông tư.

Mặt khác, nhiều chế tài quy định tại Thông tư quy định quyết toán dự án hoàn thành hiện hành chưa được các đối tượng thực hiện đầy đủ vì trong tổ chức thực hiện phải dẫn chiếu đến các văn bản quy phạm pháp luật khác khó thống nhất hoặc không phù hợp với thực tiễn hoặc không có chế tài cụ thể.

c. Thống nhất thẩm quyền trong ban hành các quy định trong hoạt động đầu tư công:

Hoạt động đầu tư công là lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư; lập, thẩm định, quyết định chương trình, dự án đầu tư công; lập, thẩm định, phê duyệt, giao, triển khai thực hiện kế hoạch, dự án đầu tư công, theo dõi và đánh giá, kiểm tra, thanh tra kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công đều được quy định bởi các Nghị định. Còn duy nhất nội dung về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công là chưa được quy định thống nhất bởi văn bản quy phạm pháp luật dưới hình thức Nghị định của Chính phủ.

2. Trên cơ sở đề xuất của Bộ Tài chính tại Tờ trình số 50/TTr-BTC nêu trên, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 96/NQ-CP ngày 12/6/2020 của Chính phủ về việc thông qua đề nghị xây dựng Nghị định quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công, trong đó có nội dung: “Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan nghiên cứu, xây dựng Nghị định trình Chính phủ trong Quý IV năm 2020”.

3. Thực hiện Nghị quyết trên, trên cơ sở ý kiến tham gia của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương liên quan và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công (kèm theo), trình Chính phủ.

LINK: Du_thao_Nghi_dinh_quy_dinh_ve_quan_ly_thanh_toan_quyet_toan_du_an_su_dung_von_dau_tu_cong

Nguồn: mof.gov.vn


DIỄN ĐÀN KIỂM TOÁN XÂY DỰNG

Ban Biên Tập: banbientap@kiemtoanxaydung.vn
Phòng Đào Tạo: phongdaotao@kiemtoanxaydung.vn

Phòng Kiểm Toán: tuvan@kiemtoanxaydung.vn
Hotline: 098765.6161


Bài viết cùng chuyên mục