Close

Văn bản pháp lý đầu tư

27 Tháng Mười, 2020

Một số điểm mới nổi bật của Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Một số điểm mới đáng chú ý được trình bày trong Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng (thay thế Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng)

1. Phân loại dự án đầu tư xây dựng
Dự án đầu tư xây dựng công trình chỉ cần yêu cầu lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng gồm:
a) Công trình xây dựng sử dụng cho mục đích tôn giáo;
b) Công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp có tổng mức đầu tư dưới 30 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất).

2. Trình tự đầu tư xây dựng
Theo tính chất của dự án và điều kiện cụ thể, công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện tại giai đoạn chuẩn bị dự án hoặc thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đất đai.

3. Chủ đầu tư trực tiếp thực hiện quản lý dự án
Chủ đầu tư sử dụng bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện, năng lực để trực tiếp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

4. Điều kiện chung để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng:
a) Hạng I: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề tối thiểu 07 năm gần nhất;
b) Hạng II: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề tối thiểu 04 năm gần nhất;
c) Hạng III: Có trình độ chuyên môn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề tối thiểu 02 năm gần nhất đối với cá nhân có trình độ đại học; tối thiểu 03 năm gần nhất đối với cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp.

5. Tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực:
Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực được tổ chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, số lượng, quy mô các dự án cần phải quản lý và gồm các bộ phận chủ yếu sau:
a) Ban giám đốc, các giám đốc quản lý dự án và các bộ phận trực thuộc để giúp Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực thực hiện chức năng làm chủ đầu tư và chức năng quản lý dự án;
b) Giám đốc quản lý dự án của các Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Điều … Nghị định này; cá nhân đảm nhận các chức danh thuộc các phòng, ban điều hành dự án phải có chuyên môn đào tạo và có chứng chỉ hành nghề phù hợp với công việc do mình đảm nhận.

6. Điều kiện năng lực của Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án
Giám đốc quản lý dự án phải có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án phù hợp với chuyên ngành đào tạo.
Cá nhân phụ trách các lĩnh vực chuyên môn phải chứng chỉ hành nghề: giám sát thi công xây dựng, định giá xây dựng phù hợp với quy mô dự án, cấp công trình và công việc đảm nhận.

Tải bản dự thảo TẠI ĐÂY

Phan Việt Hiếu


DIỄN ĐÀN KIỂM TOÁN XÂY DỰNG

Ban biên tâp & Tư vấn: tuvan@kiemtoanxaydung.vn
Trung tâm đào tạo: phongdaotao@kiemtoanxaydung.vn
Hotline: 098765.6161

Bài viết cùng chuyên mục