Thẩm quyền quyết định về kế hoạch sửa chữa công trình, thiết bị công trình có chi phí dưới 500 triệu đồng tại Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Thẩm quyền quyết định về kế hoạch sửa chữa công trình, thiết bị công trình có chi phí dưới 500 triệu đồng tại Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Nguồn vốn sửa chữa công trình, thiết bị công trình

Câu hỏi:

Căn cứ quy định tại Mục a Khoản 4 Điều 35 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định đối với trường hợp sửa chữa công trình, thiết bị công trình có chi phí dưới 500 triệu đồng sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công và vốn ngân sách nhà nước chi thường xuyên thì chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình tự quyết định về kế hoạch sửa chữa.

Xin hỏi, công ty tôi 100% vốn Nhà nước, hằng năm có thực hiện việc lập kế hoạch sửa chữa duy tu các công trình do công ty quản lý sử dụng giá trị dưới 500 triệu đồng thì công ty có được áp dụng quy định tại Mục a Khoản 4 Điều 35 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP không?

Trả lời:

Theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 35 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng, đối với trường hợp sửa chữa công trình, thiết bị công trình có chi phí dưới 500 triệu đồng sử dụng nguồn vốn nhà nước ngoài đầu tư công và vốn ngân sách nhà nước chi thường xuyên thì chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình tự quyết định về kế hoạch sửa chữa.

Trường hợp Quý công ty sử dụng nguồn vốn nhà nước ngoài đầu tư công và vốn ngân sách nhà nước chi thường xuyên để lập kế hoạch sửa chữa, duy tu các công trình do công ty quản lý sử dụng thì được phép áp dụng quy định nêu trên.

Cục Giám định

Nguồn: moc.gov.vn 

Thank & Best Regards!


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO & TƯ VẤN QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ [PHAN ANH FIRM]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *