Close

Quản lý chi phí

1 Tháng Tám, 2020

Tổ chức ký hợp đồng cung cấp dịch vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các chủ đầu tư, có phải xuất hóa đơn?

Hỏi:
Kính gửi Bộ Tài chính: Tôi là kế toán Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thuận Nam là đơn vị tự chủ một phần kinh phí hoạt động . Hiện nay đơn vị tôi đang ký hợp đồng cung cấp dịch vụ bồi thường giải phóng mặt bằng cho các chủ đầu tư thực hiện DA xây dựng nhà máy điện mặt trời tại địa bàn huyện Thuận Nam. tôi muốn hỏi vấn đề sau. Theo điểm c, Khoản 2, điều 6 thông tư 74/2015/TT-BTC ngày 15/5/2015 của Bộ Tài Chính có nêu” Trường hợp thuê đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện các dịch vụ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường thực hiện thanh toán cho đơn vị cung cấp dịch vụ theo hợp đồng đã ký;” Vậy Trung tâm phát triển quỹ đất có được xuất hóa đơn cho chủ doanh nghiệp về nội dung kinh phí tổ chức thực hiện dự án, thay vì báo cáo quyết toán gửi Phòng tài chính- Kế hoạch huyện thẩm định quyết toán chi phí tổ chức thực hiện hay không. Đơn vị tôi có được sử dụng hóa đơn để thay thế cho thông báo quyết toán của Phòng tài chính kế hoạch tổng hợp quyết toán hoàn thành dự án không? Xin Bộ Tài chính hướng dẫn cho đơn vị để có cơ sở thực hiện
Trả lời:

Tại Điểm c, Điểm d Khoản 2; Điểm a, Điểm b Khoản 3, Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 74/2015/TT-BTC ngày 15/5/2015 của Bộ Tài chính quy định:

Điều 6. Lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất

2. Việc sử dụng kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất thực hiện như sau:

c) Trường hợp thuê đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện các dịch vụ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường thực hiện thanh toán cho đơn vị cung cấp dịch vụ theo hợp đồng đã ký;

d) Việc sử dụng, hạch toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

3. Việc quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất thực hiện như sau:

 a) Quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:

Cơ quan tài chính quy định tại điểm a khoản 1 Điều này phê duyệt quyết toán và có văn bản thông báo số quyết toán được duyệt cho chủ đầu tư hoặc Quỹ phát triển đất; văn bản thông báo này là chứng từ để thực hiện quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của từng dự án, tiểu dự án.

b) Quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất:

Cơ quan tài chính quy định tại điểm a khoản 1 Điều này phê duyệt quyết toán và có văn bản thông báo số quyết toán được duyệt cho chủ đầu tư hoặc Quỹ phát triển đất; văn bản thông báo này là chứng từ để thực hiện quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất của từng dự án, tiểu dự án.

4. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường có trách nhiệm quản lý hồ sơ quyết toán gồm: bản quyết toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và toàn bộ chứng từ có liên quan theo quy định của pháp luật”.

Căn cứ quy định trên:

– Trường hợp thuê đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện các dịch vụ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường thực hiện thanh toán cho đơn vị cung cấp dịch vụ theo hợp đồng đã ký. Việc sử dụng, hạch toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

– Cơ quan tài chính phê duyệt quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, kinh phí tổ chức thực hiện cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất và có văn bản thông báo số quyết toán được duyệt cho chủ đầu tư hoặc Quỹ phát triển đất; văn bản thông báo này là chứng từ để thực hiện quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của từng dự án, tiểu dự án. Trung tâm Phát triển quỹ đất không được xuất hóa đơn để thay thế cho thông báo quyết toán của Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện.

– Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường có trách nhiệm quản lý hồ sơ quyết toán gồm: bản quyết toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và toàn bộ chứng từ có liên quan theo quy định của pháp luật.

– Bên canh đó, đối với trường trường hợp làm thêm dịch vụ ngoài chức năng, nhiệm vụ thì cũng phải lập hóa đơn và kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính trả lời để bà Phan Thị Thanh Hải được biết./.

Nguồn: mof.gov.vn


DIỄN ĐÀN KIỂM TOÁN XÂY DỰNG

Ban biên tâp & Tư vấn: tuvan@kiemtoanxaydung.vn
Trung tâm đào tạo: phongdaotao@kiemtoanxaydung.vn
Hotline: 098765.6161

Bài viết cùng chuyên mục