Tổ chức ký hợp đồng cung cấp dịch vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các chủ đầu tư, có phải xuất hóa đơn?

Hỏi: Kính gửi Bộ Tài chính: Tôi là kế toán Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thuận Nam là […]

1 Tháng Tám, 2020 Quản Trị