Close

Chuyên mục Khác

3 Tháng Mười Một, 2020

Bỏ quy định điều kiện bố trí vốn đối dự án khởi công mới phải được phê duyệt đến ngày 31/10 năm trước của năm kế hoạch

Bãi bỏ quy định về điều kiện bố trí vốn đối với dự án khởi công mới phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết định đầu tư đến ngày 31 tháng 10 của năm trước năm kế hoạch.

Hiện nay, theo pháp luật vầ đầu tư công, cụ thể là Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 19/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 2/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016-2020:

Tại khoản 3, điều 1:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm như sau:

“Điều 27. Điều kiện chương trình, dự án được bố trí vốn kế hoạch đầu tư công hằng năm

1. Đáp ứng điều kiện theo quy định tại Điều 56 của Luật Đầu tư công.

2. Đối với dự án khởi công mới, ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, cần có thêm các điều kiện sau:

a) Được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết định đầu tư đến ngày 31 tháng 10 của năm trước năm kế hoạch, trừ dự án khẩn cấp, dự án sử dụng nguồn vốn dự phòng ngân sách nhà nước, tăng thu, kết dư ngân sách nhà nước và các trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định;

b) Xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối các nguồn vốn; bảo đảm bố trí đủ vốn theo tiến độ hoàn thành quy định trong kế hoạch đầu tư công trung hạn;

c) Bố trí đủ vốn theo tiến độ được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong năm đầu thực hiện dự án.

3. Dự án khẩn cấp và dự án cần thiết mới phát sinh bổ sung vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn được bố trí vốn từ nguồn dự phòng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn theo quy định tại Điều 7 của Nghị định này và phải được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư.

4. Đối với vốn chuẩn bị đầu tư hoặc dự án chuẩn bị đầu tư phải có quyết định cho phép chuẩn bị đầu tư và dự toán chuẩn bị đầu tư của cấp có thẩm quyền quyết định đến ngày 31 tháng 10 của năm trước năm kế hoạch”.

 

Tuy nhiên:

Quy định này đã được bãi bỏ theo Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 06 năm 2019 (hiệu lực từ ngày 1/1/2020), cụ thể như sau:

Tại khoản 4 và 5, Điều 51. Nguyên tắc bố trí vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm cho chương trình, dự án quy định như sau:

“5. Việc bố trí vốn kế hoạch cho chương trình, dự án khởi công mới phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

a) Chương trình, dự án cần thiết, có đủ điều kiện được bố trí vốn kế hoạch theo quy định tại Điều 52 và Điều 53 của Luật này;”

Và tại khoản 39, Điều 53. Điều kiện để chương trình, dự án, nhiệm vụ, đối tượng đầu tư công khác được bố trí vốn kế hoạch đầu tư công hằng năm quy định như sau:

“1. Chương trình, dự án, nhiệm vụ, đối tượng đầu tư công khác phải có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, trừ dự án đầu tư công khẩn cấp.

2. Chương trình, dự án, nhiệm vụ, đối tượng đầu tư công khác đã được cấp có thẩm quyền quyết định.”

 

Như vậy, đã bãi bỏ quy định về điều kiện bố trí vốn đối với dự án khởi công mới là phải “được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết định đầu tư đến ngày 31 tháng 10 của năm trước năm kế hoạch”.

Hiện nay, xét riêng quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư của các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện theo Thông tư số 52/2018/TT-BTC ngày 24/05/2018 của Bộ Tài Chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài Chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, thông tư số 108/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài Chính sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài Chính, trong đó không quy định dự án khởi công mới phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết định đầu tư đến ngày 31 tháng 10 của năm trước năm kế hoạch.

P/S:

Trước khi Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 có hiệu lực vào 1/1/2020. Chính Phủ ban hành Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 13/11/2019, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn bố trí vốn cho các dự án phê duyệt sau 31/10/2019 (tại Điều 4);
 
Và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban Công văn số 8472/BKHĐT-TH cùng ngày 13/11/2019 về việc hướng dẫn phân bổ Kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2020 (gạch đầu dòng thứ 4, khoản 2, Mục II);
 
Vì thời điểm đó, Luật chưa có hiệu lực. Đến 1/1/2020, Luật đã áp dụng, nên không cần phải hướng dẫn về việc bố trí vốn sau 31/10 nữa vì đã bỏ quy định này.
 
Như vậy, từ năm 2020 đối với các dự án được phê duyệt sau 31/10/2019 vẫn được bố trí vốn theo quy định Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14.
Nhưng hiện nay, vẫn nhiều đơn vị, cơ quan kiểm soát chi vẫn chưa cập nhật kịp vì thực sự quy định mới về đầu tư và xây dựng quá nhiều trong năm 2020.
Tải: Nghị quyết số 99/NQ-CP 99.signed
Tải: Công văn số 8472/BKHĐT-TH 8472.BKHDT.TH

Phan Việt Hiếu


DIỄN ĐÀN KIỂM TOÁN XÂY DỰNG

Ban Biên Tập: banbientap@kiemtoanxaydung.vn
Phòng Đào Tạo: phongdaotao@kiemtoanxaydung.vn

Phòng Kiểm Toán: tuvan@kiemtoanxaydung.vn
Hotline: 098765.6161


Bài viết cùng chuyên mục