Close

Kiểm tra giá trị tài sản hình thành qua đầu tư

9 Tháng Một, 2023

Thẩm tra tài sản hình thành sau đầu tư của Dự án quy hoạch

Thẩm tra tài sản hình thành sau đầu tư của Dự án quy hoạch

Chi tiết câu hỏi:

Kính gửi Bộ tài chính; Hiện tôi đang thẩm tra quyết toán vốn đầu tư công với dự án quy hoạch: “Căn cứ vào Điều 44 Nghị định 99/2021/NĐ-CP, việc quyết toán vốn đầu tư công đối với dự án quy hoạch, dự án chuẩn bị đầu tư, dự án dừng thực hiện vĩnh viễn chưa có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị được thẩm tra như sau:

– Thẩm tra hồ sơ pháp lý của dự án.

– Thẩm tra vốn đầu tư thực hiện.

– Thẩm tra chi phí đầu tư thực hiện chi tiết từng khoản chi phí so với dự toán được duyệt, chế độ, tiêu chuẩn, định mức của nhà nước. Trường hợp chi phí thực hiện theo hợp đồng, việc thẩm tra thực hiện theo quy định tại khoản 3, khoản 6 Điều 40 Nghị định này.

– Thẩm tra công nợ của dự án.

– Thẩm tra các khoản chi phí không hình thành tài sản để trình cấp có thẩm quyền cho phép không tính vào giá trị tài sản.

– Thẩm tra số lượng, giá trị tài sản hình thành sau đầu tư (nếu có).

– Việc chấp hành của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đối với kết luận, kiến nghị của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, Kiểm toán nhà nước (nếu có).

– Nhận xét, đánh giá, kiến nghị.”

Vậy Cho Tôi xin hỏi 2 vấn đề:

1) Với dự án quy hoạch (quy hoạch chi tiết 1/500, 1/2000….) có được xét vào tài sản hình thành sau đầu tư không và nếu có thì thuộc loại tài sản dài hạn (TSCĐ) hay tài sản ngắn hạn.

2) Nội dung thẩm tra hồ sơ pháp lý của dự án: thì có bắt buộc phải có Quyết định giao kế hoạch vốn hàng năm trong tập hồ sơ trình thẩm tra quyết toán hay không. Xin Trân trọng cám ơn!

Trả lời:

(1) Về nội dung dự án quy hoạch (quy hoạch chi tiết 1/500, 1/2000….) có được xét vào tài sản hình thành sau đầu tư không và nếu có thì thuộc loại tài sản dài hạn (TSCĐ) hay tài sản ngắn hạn?

Theo quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công (Nghị định số 99/NĐ-CP), theo đó tại khoản 2 Điều 41 quy định các chi phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản (không có các sản phẩm của dự án quy hoạch) và quy định tại Điều 44, sản phẩm của dự án quy hoạch là tài sản trong đó có các quy hoạch chi tiết 1/500, 1/2000…

Việc xác định tài sản cố định, hiện nay Bộ Tài chính đã có các Thông tư hướng dẫn cụ thể: Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định, Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Do vậy, đề nghị quý độc giả thực hiện theo các quy định trên.

(2) Về nội dung thẩm tra hồ sơ pháp lý của dự án:

– Theo quy định tại Điều 34 và Điều 38 Nghị định số 99/NĐ-CP quy định Hồ sơ trình thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành và quy định các nội dung cần xem xét khi thẩm tra hồ sơ pháp lý của dự án, cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán căn cứ quy định của pháp luật và thực tế thực hiện để có văn bản đề nghị chủ đầu tư cung cấp các tài liệu khác có liên quan để phục vụ công tác thẩm tra quyết toán. Chủ đầu tư có trách nhiệm cung cấp hồ sơ, tài liệu khác theo văn bản của cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán.

Bộ Tài chính có ý kiến trả lời để Quý Độc giả biết và thực hiện theo đúng quy định./.

Nguồn: www.mof.gov.vn

Thank & Best Regards!


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO & TƯ VẤN KIỂM TOÁN XÂY DỰNG

Bài viết cùng chuyên mục