Close

Thanh quyết toán vốn đầu tư

25 Tháng Mười Một, 2020

Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh

Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 387/BQL-KHTĐ ngày 16/9/2020 của Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị hướng dẫn vướng mắc trong điều chỉnh giá hợp đồng.

Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng đã có công văn 5324/BXD-KTXD ngày 04/11/2020 có ý kiến như sau:

1. Việc quản lý, thực hiện và điều chỉnh hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và đảm bảo tuân thủ với các quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng tương ứng với từng thời kỳ.

2. Theo nội dung tại văn bản số 387/BQL-KHTĐ thì hợp đồng kinh tế số 67/2015/HĐ-BQL ký ngày 12/02/2015 là hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, theo đó:

– Khoản 2 Điều 17 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 quy định “Việc tạm ứng hợp đồng được thực hiện ngay sau khi hợp đồng xây dựng có hiệu lực và bên giao thầu đã nhận được bảo lãnh tiền tạm ứng (nếu có)”.

– Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 207/2013/NĐ-CP quy định “Đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh: Không điều chỉnh đơn giá cho các khối lượng công việc trong hợp đồng tương ứng với số tiền tạm ứng hợp đồng”.

– Hợp đồng kinh tế số 67/2015/HĐ-BQL quy định “Phần khối lượng không được bù giá: Tương ứng với giá trị tạm ứng hợp đồng, khối lượng cụ thể sẽ được các bên thương thảo tại thời điểm chủ đầu tư cho nhà thầu tạm ứng vốn”.

Như vậy, trường hợp các bên thực hiện đúng quy định nêu trên và nội dung tại hợp đồng đã ký thì không được điều chỉnh đơn giá cho các khối lượng công việc trong hợp đồng tương ứng với số tiền tạm ứng hợp đồng. Việc xác định giá trị và khối lượng của các công việc tương ứng với số tiền tạm ứng phải phù hợp với thời điểm tạm ứng và tiến độ thực hiện quy định tại hợp đồng đã ký.

Tải văn bản: BXD_5324-BXD-KTXD_04112020_signed

Nguồn: moc.gov.vn


DIỄN ĐÀN KIỂM TOÁN XÂY DỰNG

Ban Biên Tập: banbientap@kiemtoanxaydung.vn
Phòng Đào Tạo: phongdaotao@kiemtoanxaydung.vn

Phòng Kiểm Toán: tuvan@kiemtoanxaydung.vn
Hotline: 098765.6161


Bài viết cùng chuyên mục