Hồ sơ dự thầu trong 03 để năm xác định doanh thu bình quân, có năm doanh thu bằng 0 đồng (không phát sinh doanh thu) có phù hợp không?

Cách xác định doanh thu bình quân của nhà thầu (Chinhphu.vn) – Để xác định doanh thu bình quân hàng […]

25 Tháng Bảy, 2020 Quản Trị