Có thể thay đổi xuất xứ hàng hóa khi thương thảo hợp đồng?

Hỏi: Có thể thay đổi xuất xứ hàng hóa khi thương thảo hợp đồng? Người hỏi Thiệu Việt Phương – Hà Nội […]

23 Tháng Bảy, 2020 Quản Trị