Chi phí tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu không thuộc chi phí quản lý dự án

Chi phí tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu không […]

14 Tháng Mười Một, 2022 Quản Trị