Thông báo chấp thuận nghiệm thu hồ sơ thiết kế xây dựng và nghiệm thu hồ sơ thiết kế

Lập biên bản nghiệm thu hồ sơ thiết kế khi nào? Chi tiết câu hỏi: Theo quy định tại Điều […]

16 Tháng Một, 2023 Quản Trị