Chi phí thực hiện thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của Phòng Tài chính – Kế hoạch

Chi phí thực hiện thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu được bố trí trong […]

3 January, 2023