Hướng dẫn áp dụng đơn giá thanh toán đối với hợp đồng đơn giá cố định khi thay đổi chủng loại vật liệu

Thay đổi vật liệu hợp đồng đơn giá cố định, quyết toán thế nào? Công ty CP Xây dựng HUD101 […]

15 Tháng Mười, 2020 Quản Trị