Người đại diện theo pháp luật có được ủy quyền cho nhân viên, trưởng phòng… là kiểm toán viên ký báo cáo kiểm toán?

Hỏi: Có thể ủy quyền cho cấp dưới ký báo cáo kiểm toán? Người hỏi Võ Hoàng Anh – Hà Nội Cập […]

1 Tháng Mười, 2020 Quản Trị