Hướng dẫn xác định chi phí khấu hao tài sản cố định đưa vào phương án giá nước sạch khi chưa có quyết toán tổng mức đầu tư 

Hướng dẫn xác định chi phí khấu hao tài sản cố định đưa vào phương án giá nước sạch khi chưa có […]

13 Tháng Một, 2023 Quản Trị