Ban quản lý dự án do doanh nghiệp Nhà nước quyết định thành lập có yêu cầu phải có chứng chỉ năng lực hoạt động quản lý dự án?

Chứng chỉ quản lý dự án của ban quản lý dự án chuyên ngành, khu vực Ngày cập nhật: 11/11/2020 […]

11 Tháng Mười Một, 2020 Quản Trị