Hướng dẫn ghi Mẫu số 04/QTDA (chi phí đầu tư đề nghị quyết toán) khi chi phí xây dựng bao gồm chi phí hạng mục chung, chi phí dự phòng đã phân bổ

Hỏi: Tôi xin thắc mắc về Thông tư 10/2020/TT-BTC  ngày 20 tháng 02 năm 2020. Theo biểu mẫu số 04/QDTA […]

18 Tháng Mười Một, 2020 Quản Trị