Có được giao Ban quản lý dự án thực hiện lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư?

Có được giao BQLDA lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư? (Chinhphu.vn) – Việc giao cho ban quản […]

15 Tháng Mười, 2020 Quản Trị