Lưu trữ thẻ: ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hóa đơn

Điều kiện ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hóa đơn

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác được quyền ủy nhiệm cho bên...