Thông tư số 02/2024/TT-BKHĐT quy định hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và thi cấp, thu hồi chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu

Thông tư số 02/2024/TT-BKHĐT ngày 6 tháng 3 năm 2024 quy định hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và thi cấp, thu hồi chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu

Thông tư số 02/2024/TT-BKHĐT gồm 6 chương, 39 điều và 3 phụ lục, thay thế Thông tư 04/2019/TT-BKHĐT ngày 25/1/2019 quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, tổ chức thi, cấp, cấp lại, gia hạn và thu hồi chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư theo quy định của Luật Đấu thầu.

Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và thi, cấp, thu hồi chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu quy định tại Điều 1 của Thông tư này.

Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký

Tải: Thông tư số 02/2024/TT-BKHĐT

Thank & Best Regards!


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO & TƯ VẤN QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ [PHAN ANH FIRM]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *