Thẩm quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng các dự án thành phần thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị sử dụng vốn khác

Hướng dẫn về thẩm quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng các dự án thành phần thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị sử dụng vốn khác

Ngày 17/01/2024, Bộ Xây dựng đã có công văn 261/BXD-HĐXD gửi Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt trời hướng dẫn về thẩm quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu đầu tư xây dựng các dự án thành phần thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị sử dụng vốn khác.

Tại Văn bản số 22/2023/CV-SHD ngày 06/12/2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt trời đề nghị hướng dẫn thẩm quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng đối với dự án thành phần thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị sử dụng vốn khác sau khi được Nhà đầu tư phân chia thuộc nhóm A hoặc thuộc nhóm B có công trình cấp đặc biệt, cấp I.

Điểm e khoản 5 Điều 12 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng (bổ sung khoản 6 Điều 13 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng) quy định:

“Đối với dự án đầu tư xây dựng được phân chia thành các dự án thành phần thì thẩm quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng được xác định theo nhóm của dự án thành phần và cấp của công trình thuộc dự án thành phần. Trường hợp dự án thành phần gồm nhiều công trình với nhiều loại và cấp khác nhau, thẩm quyền thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng đối với dự án thành phần được xác định theo quy định tại khoản 5 Điều này.

Trường hợp việc phân chia dự án thành phần được xác định khi quyết định đầu tư thì chủ đầu tư phải lập và trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án tổng thể đối với toàn bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật bảo đảm kết nối và vận hành của dự án; công trình xây dựng khác (nếu có). Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án tổng thể đối với toàn bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật và các công trình khác (nếu có) phải có thuyết minh về việc phân chia dự án thành phần đối với các công trình còn lại, bảo đảm đáp ứng điều kiện phân chia dự án thành phần theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 50 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 và bảo đảm tiến độ theo kế hoạch xây dựng đối với từng dự án thành phần.”.

Do vậy, trường hợp nhà đầu tư thực hiện phân chia dự án đầu tư xây dựng khu đô thị thành các dự án thành phần khi quyết định đầu tư đáp ứng các yêu cầu theo quy định nêu trên, thẩm quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi của cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 12 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ) theo nhóm dự án, cấp công trình của dự án tổng thể (toàn bộ công trình hạ tầng kỹ thuật và một số công trình khác nếu có) và theo nhóm dự án, cấp công trình của mỗi dự án thành phần.

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 261/BXD-HĐXD

Nguồn: moc.gov.vn 

Thank & Best Regards!


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO & TƯ VẤN QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ [PHAN ANH FIRM]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *