Close

Nội dung hợp đồng

18 January, 2023

Pháp luật về xây dựng hiện hành không quy định riêng về việc thanh toán chi phí giám sát tác giả

Chi phí giám sát tác giả là một phần của chi phí thiết kế

Chi tiết câu hỏi:

Tôi xin hỏi, chi phí giám sát tác giả 10% được trả lại cho đơn vị tư vấn sau khi công trình thi công hoàn thành sẽ lấy theo ngày kết thúc trong nhật ký thi công hay sau khi công trình nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng?

Trả lời:

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Việc giám sát tác giả của nhà thầu thiết kế trong thi công xây dựng công trình được quy định tại Điều 20 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Chi phí giám sát tác giả của nhà thầu thiết kế là một thành phần chi phí thuộc chi phí thiết kế.

Pháp luật về xây dựng hiện hành không quy định riêng về việc thanh toán chi phí giám sát tác giả. Việc thanh toán chi phí thiết kế được thực hiện theo hợp đồng ký kết giữa các bên và quy định của pháp luật có liên quan.

Nguồn: www.chinhphu.vn

Thank & Best Regards!


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO & TƯ VẤN KIỂM TOÁN XÂY DỰNG