Close

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

6 January, 2023

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được lập trên cơ sở kế hoạch vốn cho cả dự án mà không bắt buộc chỉ được lập theo kế hoạch vốn của từng năm

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được lập trên cơ sở kế hoạch vốn cho cả dự án mà không bắt buộc chỉ được lập theo kế hoạch vốn của từng năm

CHI TIẾT CÂU HỎI:

Trình thẩm định, phê duyệt KHLCNT

Dự án sử dụng vốn đầu tư công, đã được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn, sau khi dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, có đủ điều kiện lập, trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu để triển khai các gói thầu theo dự kiến kế hoạch bố trí vốn hàng năm trong chủ trương đầu tư dự án, trong quyết định phê duyệt dự án được phê duyệt và phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn đã giao hay không? Hay phải bố trí kế hoạch vốn mới triển khai được kế hoạch lựa chọn nhà thầu?

TRẢ LỜI:

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Luật Đấu thầu (Điều 33 khoản 1 và Điều 34 khoản 1 điểm b) quy định kế hoạch lựa chọn nhà thầu được lập cho toàn bộ dự án, dự toán mua sắm. Trường hợp chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho toàn bộ dự án, dự toán mua sắm thì lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho một hoặc một số gói thầu để thực hiện trước. Một trong các căn cứ để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu là nguồn vốn cho dự án.

Theo đó, việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án được thực hiện trên cơ sở kế hoạch bố trí vốn cho cả dự án mà không bắt buộc chỉ được lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch vốn của từng năm./.

Nguồn: www.mpi.gov.vn

Thank & Best Regards!


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO & TƯ VẤN KIỂM TOÁN XÂY DỰNG