Chuyên mục Khác

Cập nhật kiến thức: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo Chuẩn mực 1000

CẬP NHẬT KIẾN THỨC (CHUẨN MỰC 1000) ONLINE 09AB-2021 LỚP HỌC TRỰC TUYẾN (TÍNH GIỜ...

Kết quả kiểm toán chi phí đầu tư các dự án BT thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm – Thành phố Hồ Chí Minh

(BKTO)- Thực hiện kiến nghị của Thanh tra Chính phủ tại Kết luận số 1037/KL-TTCP...

Chi phí đăng tải thông tin về đấu thầu có được tính vào chi phí đầu tư của dự án hay không?

Chi phí đăng tải thông tin về đấu thầu có được tính vào “chi phí...